แบบฟอร์มเสนอซื้อหนังสือ (BOOK REQUEST FORM)
กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน (Please fill your information)

ชื่อ-สกุล (Your Name) :  
mail or Mail Address :  
โทรศัพท์ (Phone) :  
คณะ/สำนัก/กอง(Faculty/Office/Division) :  
สาขาวิชา/(Major) :  
Status :     Student ID :  


กรุณาใส่รายละเอียดบรรณานุกรมของหนังสือลงในแบบฟอร์มด้านล่าง (Fill in bibliographic information)

ชื่อเรื่อง (Title) :  
ผู้แต่ง (Author) :  
สำนักพิมพ์ (Publisher/Place) :  
ปีพิมพ์ (Year of Pub) :  
ครั้งที่พิมพ์ (Edition) :  
ISBN :  
ชื่อชุด (Series) :  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดระบุความต้องการที่ขอเสนอซื้อหนังสือ (Additional comments regarding this purchase) :